Warunki i postanowienia

Wprowadzenie
Niniejsze warunki i postanowienia regulują sposób korzystania przez użytkownika z niniejszej strony internetowej. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na pełną treść tych warunków i postanowień. Zapoznaj się z nimi dokładnie przed przystąpieniem do korzystania z niniejszej strony internetowej. 

Licencja na korzystanie ze strony internetowej
O ile nie stwierdzono inaczej, firma Delphi Automotive, PLC  i/lub oddział Delphi spółki zależnej Delphi (ogólnie określane mianem „Delphi”) posiada prawa własności intelektualnej w zakresie strony internetowej i jej zawartości. Na mocy poniższej licencji wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.
Możesz przeglądać, pobierać (wyłącznie na potrzeby buforowania) i drukować strony lub pliki PDF ze strony internetowej do użytku własnego, przestrzegając zastrzeżeń opisanych poniżej oraz w innych sekcjach niniejszych warunków i postanowień.


Nie wolno:
• ponownie publikować materiałów z niniejszej strony internetowej (również na innej stronie internetowej);
• sprzedawać, wypożyczać lub udzielać licencji na materiały z niniejszej strony internetowej;
• prezentować jakichkolwiek materiałów ze strony internetowej publicznie;
• odtwarzać, powielać, kopiować lub wykorzystywać w inny nieprawidłowy sposób materiałów z niniejszej strony internetowej do celów handlowych;
• edytować lub modyfikować w inny sposób jakichkolwiek materiałów z niniejszej strony internetowej ani
• dystrybuować materiałów z niniejszej strony internetowej [za wyjątkiem treści wyraźnie przeznaczonych do dalszej dystrybucji].

Jeśli zawartość jest przeznaczona do dalszej dystrybucji, możesz ją dystrybuować wyłącznie w ramach swojej organizacji.

Dozwolone użytkowanie
Nie wolno korzystać z niniejszej strony internetowej w sposób powodujący lub mogący spowodować jej uszkodzenie lub utrudnienie dostępu do niej, ani w sposób niezgodny z prawem, noszący znamiona oszustwa lub szkodliwy, a także w połączeniu z działaniami lub celami niezgodnymi z prawem, noszącymi znamiona oszustwa lub szkodliwymi.
Nie wolno korzystać z niniejszej strony internetowej w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, transmitowania, przesyłania, wykorzystywania, publikowania lub dystrybucji jakichkolwiek materiałów składających się na (lub powiązanych z) jakiekolwiek oprogramowanie szpiegowskie, wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki, rejestratory naciśnięć klawiszy, programy typu rootkit lub inne złośliwe oprogramowanie komputerowe.
Nie wolno wykonywać jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych gromadzeniem danych (w tym, lecz nie wyłącznie, scraping, wydobywanie danych, wyodrębnianie danych i pozyskiwanie danych) odnośnie niniejszej strony internetowej bez pisemnej zgody firmy Delphi.
Nie wolno korzystać z niniejszej strony internetowej do transmisji lub wysyłania materiałów komercyjnych z własnej inicjatywy.
Nie wolno wykorzystywać niniejszej strony internetowej do celów marketingowych bez pisemnej zgody firmy Delphi.

Ograniczony dostęp
Dostęp do niektórych obszarów niniejszej strony internetowej jest ograniczony. Firma Delphi zastrzega sobie prawo do ograniczania dostępu do określonych obszarów lub całości niniejszej strony internetowej według własnego uznania.
Jeśli firma Delphi dostarczy użytkownikowi identyfikator i hasło umożliwiające dostęp do zastrzeżonych obszarów niniejszej strony internetowej lub innej zawartości bądź usług, użytkownik musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywania identyfikatora i hasła.
Firma Delphi może dezaktywować identyfikator i hasło użytkownika według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia lub wyjaśnienia.
Delphi oraz Delphi Product & Service Solutions to zarejestrowane znaki handlowe należące do firmy Delphi, Inc. lub oddziałów Delphi. 

Materiały użytkownika
W niniejszych warunkach i postanowieniach „materiały użytkownika” oznaczają materiały (w tym, lecz nie wyłącznie, tekst, obrazy, materiały audio i wideo) przesyłane w jakimkolwiek celu do niniejszej strony internetowej.
Udzielasz firmie Delphi globalnej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na użytkowanie, odtwarzanie, adaptację, publikowanie, tłumaczenie i dystrybucję przesłanych przez Ciebie materiałów użytkownika w dowolnych mediach istniejących lub powstających w przyszłości. Ponadto udzielasz firmie Delphi prawa do podlicencjonowania tych uprawnień oraz prawa do pozwu o naruszenie tych praw.
Materiały użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem, nie mogą naruszać praw innych podmiotów oraz nie mogą być przyczyną wszczęcia kroków prawnych wobec Ciebie, firmy Delphi lub innego podmiotu (zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Nie wolno przesyłać materiałów użytkownika do strony internetowej, która jest lub kiedykolwiek była przedmiotem działań prawnych (zachodzących lub planowanych) lub innych podobnych skarg.
Firma Delphi zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania materiałów przesłanych do niniejszej strony internetowej lub przechowywanych na serwerach Delphi, lub hostowanych bądź publikowanych na niniejszej stronie internetowej.
Bez naruszania uprawnień firmy Delphi na mocy niniejszych warunków i postanowień odnośnie treści użytkownika, firma Delphi nie zobowiązuje się do monitorowania przesyłania takich materiałów lub ich publikacji na niniejszej stronie internetowej.

Brak gwarancji
Niniejsza strona internetowa jest oferowana w stanie „tak jak jest”, bez jakichkolwiek form reprezentacji lub gwarancji, bezpośrednich lub domniemanych. Firma Delphi nie oferuje jakichkolwiek form reprezentacji lub gwarancji odnośnie niniejszej strony internetowej lub znajdujących się na niej informacji i materiałów.
Nie naruszając ogólnych postanowień powyższego akapitu, firma Delphi nie gwarantuje, że:
• niniejsza strona internetowa będzie nieustannie dostępna lub w ogóle dostępna lub
• informacje znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są wyczerpujące, prawdziwe, dokładne i niemylące.


Ograniczenia odpowiedzialności
Firma Delphi nie odpowiada przed użytkownikiem (zgodnie z prawem umów, prawem deliktów lub innym) odnośnie zawartości, użytkowania lub innych aspektów związanych z niniejszą stroną internetową:
• za bezpośrednie straty (w zakresie bezpłatnego oferowania niniejszej strony internetowej);
• za straty pośrednie, specjalne lub wynikowe lub
• za straty biznesowe, utratę zysku lub przychodów bądź oczekiwanych oszczędności, zerwanie umów lub relacji biznesowych, utratę reputacji lub wartości, a także utratę lub uszkodzenie danych.
Te ograniczenia odpowiedzialności obowiązują, nawet jeśli firma Delphi otrzymała wyraźne ostrzeżenie na temat potencjalnych strat.

Wyłączenia
Żadne punkty niniejszych informacji prawnych dotyczących strony internetowej nie powodują wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek gwarancji domniemanych na mocy prawa, jeśli takie wyłączenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem. Żadne punkty niniejszych informacji prawnych dotyczących strony internetowej nie powodują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności firmy Delphi Automotive, PLC w zakresie:
• śmierci lub obrażeń odniesionych w wyniku zaniedbań firmy Delphi;
• oszustwa lub nielegalnej i niezgodnej z rzeczywistością reprezentacji ze strony firmy Delphi lub
• kwestii, których wyłączenie lub ograniczenie przez firmę Delphi byłoby niezgodne z prawem, bądź oznaczałoby próbę wyłączenia lub ograniczenia jej odpowiedzialności.

Zasadność
Korzystając z niniejszej strony internetowej, uznajesz za zasadne wyłączenia i ograniczenia zawarte w niniejszych informacjach prawnych.
W przypadku stwierdzenia, iż nie są one zasadne, nie należy korzystać z niniejszej strony internetowej.

Inne podmioty
Akceptujesz, iż jako podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością, firma Delphi ma swój interes w ograniczaniu odpowiedzialności osobistej swoich pracowników i urzędników. Zobowiązujesz się do niewystosowywania we własnym imieniu jakichkolwiek roszczeń przeciwko pracownikom lub urzędnikom firmy Delphi odnośnie jakichkolwiek strat poniesionych w związku z niniejszą stroną internetową.
Bez naruszania postanowień poprzedniego akapitu, akceptujesz fakt, iż ograniczenia gwarancji oraz odpowiedzialności, o których mowa w niniejszych informacjach prawnych, chronią urzędników, pracowników, agentów, pośredników, następców, cesjonariuszy i podwykonawców firmy Delphi, jak również samą firmę Delphi.

Postanowienia niemożliwe do wyegzekwowania
Jeśli jakiekolwiek postanowienie znajdujące się w niniejszych informacjach prawnych okaże się niemożliwe do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa, nie wpłynie to na egzekwowanie pozostałych postanowień.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Niniejszym zwalniasz firmę Delphi z odpowiedzialności i zobowiązujesz się do podtrzymania tego zwolnienia za jakiekolwiek straty, uszkodzenia, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym, lecz nie wyłącznie koszty prawne i jakiekolwiek kwoty wypłacone przez firmę Delphi innym podmiotom na rzecz rozpatrzenia roszczenia lub sporu, bądź koszty porad doradców prawnych firmy Delphi) poniesione przez firmę Delphi i wynikające z naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek punktów niniejszych warunków i postanowień [lub wynikające z zarzutów o naruszenie ich przez Ciebie].

Naruszenie niniejszych warunków i postanowień
Bez naruszenia pozostałych uprawnień firmy Delphi na mocy niniejszych warunków i postanowień, jeśli użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy niniejsze warunki i postanowienia, firma Delphi może według własnego uznania podjąć działania na rzecz odpowiedniego rozpatrzenia sprawy, włącznie z zawieszeniem dostępu użytkownika do strony internetowej, blokowaniem dostępu do strony internetowej z komputerów wykorzystujących adres IP użytkownika, kontaktem z dostawcą usług internetowych użytkownika w celu zablokowania przez niego jego dostępu do strony internetowej i/lub wniesieniem sprawy przeciw użytkownikowi do sądu.

Zmiany
Firma Delphi może od czasu do czasu aktualizować niniejsze warunki i postanowienia. Zaktualizowana wersja obowiązuje od momentu jej publikacji na niniejszej stronie internetowej. Należy regularnie odwiedzać tę stronę, aby poznać aktualną wersję.

Przekazywanie
Firma Delphi może przekazywać, oddawać do realizacji podwykonawcom lub postępować w inny sposób ze swoimi uprawnieniami i/lub zobowiązaniami na mocy niniejszych warunków i postanowień bez informowania użytkownika oraz bez uzyskania jego zgody.
Użytkownik nie może przekazywać, oddawać do realizacji podwykonawcom lub postępować w inny sposób ze swoimi uprawnieniami i/lub zobowiązaniami na mocy niniejszych warunków i postanowień.

Rozdzielność postanowień
Jeśli sąd lub inne odpowiednie władze uznają jakikolwiek punkt niniejszych warunków i postanowień za niezgodny z prawem i/lub niemożliwy do wyegzekwowania, pozostałe punkty będą nadal obowiązywać. Jeśli jakikolwiek niezgodny z prawem i/lub niemożliwy do wyegzekwowania punkt okazał się częściowo zgodny z prawem lub możliwy do wyegzekwowania po usunięciu odpowiedniej części, część tę należy uznać za usuniętą, a reszta punktu będzie nadal obowiązywać.

Cała umowa
Niniejsze warunki i postanowienia stanowią pełną umowę między użytkownikiem i firmą Delphi w zakresie korzystania z niniejszej strony internetowej oraz zastępują wcześniejsze ustalenia w tym zakresie.

 

Wybierz swój region